Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd.

Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, yn y pen draw, gwella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc mewn gofal maeth. Y neges allweddol yw Gofalwyr Lleol, Plant Lleol, Gwasanaethau Lleol.

Mae gwefan maethu rhanbarthol newydd wedi cael ei lansio ynghyd â Siarter Gofalwyr Maeth sy’n nodi’r weledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Mid and West Wales Foster workshop

Cafodd ei lansio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn Llanarthne ac roedd yn ddathliad o waith ac ymrwymiad gwych staff yr awdurdod lleol, gofalwyr maeth a’u teuluoedd ledled y pedwar rhanbarth.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys arddangosiad o’r wefan newydd i helpu i recriwtio gofalwyr maeth ledled y rhanbarth; a chafodd gofalwyr maeth gyfle i rannu straeon am eu teithiau gofal maeth personol.

Dywedodd y Cyng. Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg a Gwasanaethau Plant:  “Mae dull rhanbarthol yn dwyn ynghyd brofiad a llwyddiant ein gwasanaethau maethu unigol er mwyn caniatáu i ni ddysgu oddi wrth ein gilydd a gwella cyfleoedd recriwtio a hyfforddiant ar gyfer maethu ledled y rhanbarth.

“Mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn angerddol am ddarparu cartrefi sefydlog sy’n meithrin plant a phobl ifanc ac yn ymrwymedig i hynny. Maen nhw’n darparu hyfforddiant arbenigol a chymorth dydd a nos i’r timau rhagorol o ofalwyr maeth a’u teuluoedd.

“Mae angen tosturi, synnwyr digrifwch, hyblygrwydd a meddwl agored i faethu ac mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn lwcus iawn bod ganddyn nhw gynifer o ofalwyr maeth ardderchog i helpu ein plant a’n pobl ifanc i ddatblygu i fod yn unigolion annibynnol, hyderus a hapus, gyda dewisiadau ardderchog ynghylch eu bywydau o’u blaenau.”

Regional Foster launch with cake

Dywedodd y Cyng. Rachel Powell, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys: “Roedd yn bleser mawr bod yn bresennol yn y digwyddiad hwn, a chlywed cymaint o hanesion rhyfeddol o’r pedwar rhanbarth a oedd yn pwysleisio mor bwysig yw ein gofalwyr maeth a’r rôl broffesiynol, unigryw maen nhw’n ei chyflawni i’n pobl ifanc mae angen i ni ofalu amdanynt.

“Mae cynifer o resymau dilys dros fod yn ofalwr maeth ac fel rhan o lansiad Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru, rydym yn croesawu rhagor o drafodaethau gydag unrhyw un sydd eisiau rhagor o wybodaeth.  Mae’r rhagdybiaeth eich bod yn gorfod bod yn rhan o deulu dau riant er mwyn bod yn ofalwr maeth yn anghywir. Mae maethu yn cynnwys unigolion unigryw sy’n angerddol ac sydd wirioneddol am gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod eu taith gydol oes, sy’n gallu bod yn foddhaol iawn.”

Dywedodd y Cyng. Catherine Hughes, yr Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am Wasanaethau Plant Ceredigion: “Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o fod yn rhan o’r bartneriaeth ranbarthol; rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod pobl ifanc mewn gofal maeth a gofalwyr maeth yn cael eu cefnogi’n llwyr.

“Bydd y wefan newydd yn adnodd ardderchog i ofalwyr maeth presennol a hefyd i unrhyw un sy’n ystyried rhoi cynnig ar faethu – mae’n werth edrych arni.”

Dywedodd y Cyng. Tessa Hodgson, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro: “Mae gofalwyr maeth yn rhoi gwasanaeth hanfodol i blant a phobl ifanc ledled y rhanbarth. Gall lleoliad maeth sefydlog, llawn cariad drawsnewid bywyd #NewidyDyfodol.

“Bydd y gwaith rhanbarthol a’r bartneriaeth gref newydd hon yn helpu i ddarparu lleoliadau a chefnogaeth hanfodol i deuluoedd maeth.”

Ewch i’r wefan maethu.canolbarthagorllewin.cymru i gael rhagor o wybodaeth am fod yn ofalwr maeth yn eich ardal lleol, ac i weld astudiaethau achos a newyddion.