Mathau o ofal Maeth

Rydw i wedi cyfarfod a nifer o rhieni maeth, ac mae’r ymrwymiad rwyn gweld ganddynt o hyd yn creu argraff ddwys arnai i, hyd yn oed pan rwyn gwybod fod maethu yn aml yn dasg annodd a heriol. Diolch. Mae beth ydych chi’n cyflawni yn bwysig i’n cymdeithas, ac yn enwedig i’r plant  a bobl ifanc rydych chi’n gofalu amdanyntHuw Irranca-Davies AC/AM Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant Minister for Children and Social Care

Mae nifer o wahanol fathau o ofal maeth ar gael yn Canolbarth a Gorllewin Cymru sy’n addas i’ch anghenion unigol. Mae hyn yn amrywio o leoliadau maethu tymor byr sy’n para ychydig nosweithiau neu wythnosau i leoliad hwy neu barhaol.

Rydym yn chwilio am ofalwyr maeth ar gyfer babanod, plant ifanc, brodyr a chwiorydd, pobl ifanc yn eu harddegau, rhieni â babanod, plant ag anghenion cymhleth ychwanegol ac anableddau, yn ogystal â gofalwyr i gynnig gofal seibiant byr i blant ag anableddau.

Mae’r mathau o leoliadau maethu sydd ar gael yn cynnwys y canlynol:

Plant sydd yn ceisio lloches
Mae nifer o rhesymau pam nad yw plant a phobl ifanc yn teimlo yn ddiogel yng ngwlad ei mebyd. Mae rhyfel, gormes ac aflonyddwch sifil yn gallu creu sefyllfa lle mae plant yn gofidio am eu bywyd.

Mae’n bosibl fod y plant sydd yn ceisio lloches wedi profi erledigaeth oherwydd eu daliadau, neu oherwydd eu grŵp cymdeithasol neu ethnig. Mae angen rhienu maeth sydd a’r gallu, sgiliau a’r parodrwydd i ofalu am berson ifanc sydd wedi cyrraedd Cymru heb gwmni.

Bydd rhienu maeth Canolbarth a Gorllewin Cymru sy’n gofalu am  plant sydd yn cyrraedd yn ddi gwmni yn derbyn cymorth i gefnogu anghenion emosiynol, ymarferol, a diwylliannol y plant a’r bobl ifanc hyn.

Maethu tymor byr
Gall hyn amrywio o aros dros nos i gyfnod o ddwy flynedd. Mae’n bosibl bod salwch neu broblemau eraill yn effeithio ar deulu plentyn neu efallai bod plentyn wedi cael ei niweidio mewn rhyw ffordd. Eich nod yw sicrhau bod y plant yn dychwelyd i’w teuluoedd eu hunain, cyn gynted â phosibl, neu unwaith y penderfynir nad ydyn nhw’n gallu dychwelyd i’w teulu geni, eich bod yn eu helpu nhw i symud ymlaen at deulu dirprwyol parhaol.
Maethu tymor hir a pharhaol
Weithiau ni fydd plant yn gallu dychwelyd i fyw gyda’u teuluoedd eu hunain. Gallai iechyd y rhiant fod wedi gwaethygu neu efallai nad yw teulu plentyn wedi gallu newid mewn modd fydd yn diogelu’r plentyn hwnnw rhag niwed. Yn y sefyllfaoedd hyn bydd maethu tymor hir neu faethu parhaol yn galluogi plentyn i dyfu i fyny mewn amgylchedd teulu diogel a chefnogol ond, ar yr un pryd, cadw’r cysylltiad pwysig â’r teulu geni.
Rhieni a babanod
Mae’n bosibl bod rhai rhieni angen gofalwyr maeth sy’n gallu eu cefnogi nhw, yn y tymor byr, a’u helpu nhw i ofalu am eu babanod. Mae angen gofalwyr arnyn nhw sy’n gallu eu dysgu a’u hannog nhw heb gymryd dros eu cyfrifoldebau fel rhiant.
Maethu seibiant
Y nod yw lleddfu’r pwysau ar deuluoedd sy’n cael anhawster wrth ofalu am eu plant. Trwy flaengynllunio a rhoi seibiannau cyson i’r plant gyda’r un gofalwyr maeth, mae’r teuluoedd yn fwy abl i ofalu am eu plant eu hunain yn y tymor hir. Mae rhai seibiannau ond yn para diwrnod ond mae eraill yn cynnwys aros dros nos, mae rhai’n digwydd yn wythnosol, eraill yn fisol a rhai yn ystod y gwyliau ysgol yn unig. Gall y math hwn o ofal maeth fod yn addas i bobl sydd heb fod mewn sefyllfa i gynnig ymrwymiad llawn-amser ond yn dymuno gwneud ymrwymiad cyson.
Gofal Seibiant Byr - Darparu gofal seibiant i blant ag anableddau
Ystyr Gofal Seibiant Byr yw cynnig gofal seibiant yn eich cartref i blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol, ac unigolion ag ymddygiad mwy heriol neu rai ag anghenion meddygol a/neu gorfforol. Nod Gofal Seibiant Byr yw ysgafnhau’r baich ar deuluoedd drwy gynnig profiadau newydd i blant/pobl ifanc ag anabledd a chyfle iddynt wneud ffrindiau newydd a chreu perthnasoedd newydd. Mae’n helpu i hyrwyddo hunan-barch ac annibyniaeth plentyn neu berson ifanc.

Cynigir Gofal Seibiant Byr i wahanol blant a phobl ifanc ag anableddau dysgu rhwng 0 a 18 mlwydd oed am o leiaf bedair noson y mis. Mae’n bosibl y bydd ymweliad yn para noson yn unig neu ddwy noson yn olynol.

Association for Fostering and Adoption Cymru logo


Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

  • Helpwch plant lleol
  • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
  • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
  • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
  • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
  • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Gwirio cyflym…

  • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
  • Amser sbȃr i wario gyda plant?
  • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?
Peidiwch ag oedi, darganfyddwch sut y gallech wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn neu berson ifanc yn Canolbarth a Gorllewin Cymru heddiw!