Trosglwyddo i faethu gyda ni

Mae trosglwyddo i weithio fel gofalwr maeth gyda ni yn haws nag yr ydych yn ei feddwl. Rydym yn gwybod mai eich prif ystyriaeth fel gofalwr maeth yw sefydlogrwydd y plant sydd yn eich gofal. Fodd bynnag, yn yr un modd â’r holl ddewisiadau eraill mewn bywyd, efallai y byddech yn chwilio am newid neu am her newydd. Mae pob Gofalwr Maeth yn rhydd i ddewis i bwy maent yn gweithio ac mae gennych yr hawl felly i newid i Wasanaeth Maethu arall.

Rydym yn cydymffurfio â’r ‘Protocol Trosglwyddo Gofalwyr’ sy’n seiliedig ar y rhagdybiaeth bod gan ofalwyr yr hawl i symud rhwng Gwasanaethau Maethu; a’r egwyddor mai lles plentyn mewn lleoliad yw’r flaenoriaeth ym mhob achos.” (Y Rhwydwaith Maethu 2004).Felly mae modd i chi drosglwyddo hyd yn oed os ydych eisoes yn maethu gydag asiantaeth arall a’ch bod yn gofalu am blentyn. Pam mae gofalwyr maeth yn trosglwyddo i weithio i ni?

 • Prinder plant gyda’r asiantaeth bresennol
 • Lleoliadau blaenorol ddim yn cael eu paru’n dda
 • Angen cymorth mwy cyson
 • Deall pwysigrwydd cadw plant yn eu hardal leol
 • Dymuno cefnogi gwasanaeth maethu nid er elw Awdurdod Lleol

Mae nifer o fanteision i faethu’n uniongyrchol gyda ni:

 • Mae gennym nifer fawr o blant sy’n derbyn gofal yn Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae hyn yn golygu bod gan ein gofalwyr ganran preswylio uwch na llawer o asiantaethau maethu eraill, ynghyd â bylchau byrrach rhwng lleoliadau. Felly, os ydych yn dibynnu ar incwm y gwaith maethu byddwch yn llai tebygol o gael cyfnodau hir rhwng lleoliadau.
 • Os ydych yn byw yn Canolbarth a Gorllewin Cymru, neu yn yr ardal o’i hamgylch, mae’n gwneud synnwyr eich bod yn gweithio gyda ni – rydym ar garreg eich drws, a gallwch ddibynnu arnom i fod yn gefn i chi pan fydd angen cymorth arnoch.
 • Byddwch yn cael cymorth rheolaidd gan ein gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol pwrpasol. Gallwch hefyd gael mynediad i hyfforddiant rheolaidd.

Mae pob cais i drosglwyddo yn cael ei ystyried yn unigol a gellir cwblhau rhai yn gynt nag eraill, yn dibynnu ar eich sefyllfa. Peidiwch ag oedi! Cysylltwch â ni.


Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

 • Helpwch plant lleol
 • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
 • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
 • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
 • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
 • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Gwirio cyflym…

 • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
 • Amser sbȃr i wario gyda plant?
 • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?
Peidiwch ag oedi, darganfyddwch sut y gallech wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn neu berson ifanc yn Canolbarth a Gorllewin Cymru heddiw!