Maethu Sir Benfro

Ardal Leol: Sir Benfro

O’r holl lefydd rydw i wedi bod, dyma’r un mwyaf cartrefol.Person Ifanc
Maethu Sir Benfro

Mae Maethu Sir Benfro yn dymuno recriwtio Gofalwyr Maeth sy’n ofalgar, wydn, ymroddedig, ymatebol ac yn llawn cymhelliant, gydag ystafell wely sbâr. A ydych chi’n barod ar gyfer yr her? Os felly cysylltwch â:

Maethu Sir Benfro,
Tîm Lleoli â Theuluoedd,
Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Argyle Street,
Doc Penfro.
SA72 6HL.

Ffôn: 01437 774650
Ebost: fostering@pembrokeshire.gov.uk
Gwefan: www.sir-benfro.gov.uk/maethu
Facebook: www.facebook.com/pembsfostering

Pembrokeshire Foster Bear Mascot

Oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu, ac efo ystafell sbar? #fosterforpembs

 Interested in fostering and have a spare room?

Have you considered fostering in Pembrokeshire

Have you considered fostering in Pembrokeshire

Have you considered fostering in Pembrokeshire

Y mis hwn, mae Cyngor Sir Penfro yn dathlu cyflawniadau meibion a merched gofalwyr maeth drwy dynnu sylw at y cyfraniad enfawr y maent yn ei wneud i faethu.

Mae cymryd y cam i ddod yn ofalwyr maeth yn effeithio ar bawb yn y teulu – mae meibion a merched yn rhan fawr o’r broses hefyd, yn ogystal â’r rhieni sy’n maethu.

Gall gweld bywyd o safbwynt rhywun arall fod yn brofiad gwerth chweil i blant y mae eu rhieni yn maethu, ac mae’n eu helpu i ddeall yr heriau y mae plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn eu hwynebu.

Os ydych chi’n credu y gall eich teulu chi gynnig y cariad, y diogelwch a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar blentyn maeth, ac os oes gennych ystafell sbâr, byddai ein tîm maethu yn hoffi clywed gennych.

Codwch y ffôn heddiw a siaradwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar ar 01437 774650 neu ewch i’n gwefan www.sir-benfro.gov.uk/maethu i ddysgu mwy.

Dyma yw Maethu

Mae arnom angen mwy o ofalwyr maeth yn Sir Benfro ar fyrder er mwyn i ni allu cadw plant Sir Benfro yn Sir Benfro.

Os tybiwch fod gennych y sgiliau a’r profiad i ddod yn ofalwr maeth ac y gallech helpu cynnal plant agored i niwed, cysylltwch â’n tîm maethu ar 01437 77650 neu e-bostiwch: fostering@pembrokeshire.gov.uk

Pum cam syml i faethu
Mae llawer i’w ystyried wrth benderfynu a yw maethu yn addas i chi, felly pwy well i ddweud wrthych chi sut beth yw maethu na’r bobl sy’n gwneud hynny’n barod?

I gael mwy o wybodaeth: www.sir-benfro.gov.uk/maethu
#Pythefnosgofalmaeth #maethudrossirbenfro #maethusirbenfro #dymaywmaethu #PGM20

foster care fortnight banner

 


Fframwaith Dysgu a Datblygu Ôl-gymeradwyo ar gyfer Gofalwyr Maeth yn ddiweddar
Mae Tîm Lleoliadau Teuluol Sir Benfro wedi lansio Fframwaith Dysgu a Datblygu Ôl-gymeradwyo ar gyfer Gofalwyr Maeth yn ddiweddar, a hynny yn ystod Bore Coffi Crefftau’r Nadolig a gynhaliwyd ddydd Mercher 20 Tachwedd. Mae’r fenter hon yn un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol (NFF), sy’n ceisio rhoi sylfaen i ddull cenedlaethol o ddarparu dysgu a datblygu ar gyfer gofalwyr maeth ledled Cymru.


Foster event art work

Foster event on beach

'Yn bendant mae wedi newid ein bywydau er gwell'

“Nid yw plant maeth yn wahanol i’ch plant eich hun. Efallai na chawsant ddechrau bywyd fel plant eraill, ond ein gwaith ni yw rhoi’r bywyd hwnnw iddynt y mae pob plentyn yn ei haeddu,” meddai Natalie, rhiant maeth ers 13 mlynedd.

Maethodd Natalie a’i gŵr, Colin, eu plentyn cyntaf pan oeddent yn eu hugeiniau canol. Ers hynny, maent wedi maethu ugain o blant eraill, rhwng 0 a 18 oed. Bu’r mwyafrif yn lleoliadau hirdymor, gyda’r hwyaf am wyth mlynedd. Mae gan y ddau hefyd ferch a dau fab eu hunain, sy’n bymtheg, naw ac wyth oed.

Dywed y ddau, sy’n byw yn Rhosfarced, bod dechrau maethu’n ifanc, a magu eu plant eu hunain gyda’u plant maeth, wedi bod yn beth cadarnhaol iawn iddynt.

“Mae’n hawdd. Rydych yn cael amser i ofalu am eich plant eich hun. Mae’n union yr un fath,” meddai Natalie. “Rydym yn trin ein holl blant yn gyfartal, ac mae’r rheolau’r un fath i bawb. Mae’n wirioneddol bwysig, fel nad yw neb yn teimlo’n wahanol o gwbl.”

“Mae ein holl gyfeillion a theulu’n adnabod ein holl blant ac yn eu trin i gyd yr un fath,” ychwanegodd Colin, sy’n barafeddyg hyfforddedig. “Daw llawer ohonynt yn ôl dros y Nadolig ac ni allwch symud o anrhegion! Mae fel un teulu mawr hapus.”

Rhai yn eu harddegau oedd llawer o’r plant a groesawodd y pâr i’w cartref, a dywed Natalie eu bod yn llawer haws eu maethu mewn gwirionedd nag a feddylia rhai pobl.

“Ar y dechrau, gallant fod yn anodd a gwthio’u terfynau ond, os byddwch yn cysylltu â nhw, maent i ffwrdd ac yn annibynnol. Parchu eich gilydd yw popeth,” meddai.

“Mae ymddiried yn beth mawr. Rhaid i chi feithrin ymddiried; nad ydych yn mynd i’w trin yn wahanol na’u niweidio. Naw gwaith allan o ddeg, dim ond plant normal ydynt sydd angen sylw, cariad a rhai ffiniau.”

Mae’r ddau’n meithrin trwy Gyngor Sir Penfro. “Cawsom gymorth rhyfeddol gan y Cyngor,” meddai Colin. “Unrhyw bryd y gofynnom am gymorth neu os oedd arnom angen rhywbeth, fe’i cawsom. Mae’r berthynas a’r cymorth a gawsom yn wych. Mae’n helpu gwybod fod gennych y tîm wrth gefn.”
Mae’r ddau’n danbaid dros y buddiannau enfawr sy’n gallu dod gyda maethu i unrhyw aelwyd, ac maent yn annog pawb sy’n meddwl y gallent faethu i roi cynnig arni.

“Ond i chi fod ag empathi ac yn malio am eraill, ac yn deall sut mae pobl eisiau cael eu trin a’u parchu, mae’n wirioneddol werth ei wneud,” meddai Natalie.

“Mae’r holl adegau da ymhell uwchlaw’r darnau creigiog ar y dechrau. Os bydd unrhyw un yn meddwl y gallent ei wneud, dylent o leiaf roi cynnig arno. Yn bendant fe newidiodd ein bywydau ni er gwell.”

Meddai Colin; “Gallwch roi’r amgylchedd hwnnw i blant lewyrchu a gwrthdroi eu bywydau. Teimlodd rhai o’r plant a faethwyd gennym eu bod yn ddi-werth. Felly mae’n rhyfeddol eu gweld yn dod yn fwy hyderus, newid yn llwyr, a gwneud yn dda yn yr ysgol neu ddilyn y llwybr cul.

“Rydym wedi helpu eu gwrthdroi, gwneud rhywbeth o’u bywydau, cael addysg, cael swydd.

“Rwyf wedi caru pob munud ohono.”Cynllun Llety â Chymorth

Mae’r Cynllun Llety â Chymorth yn Sir Benfro yn anelu ar bontio’r bwlch i fyw’n annibynnol ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal maeth. Nod y cynllun yw rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r sefydlogrwydd emosiynol fydd arnynt eu hangen i gymryd y cam i fyd oedolion, ac i wneud llwyddiant o fyw’n annibynnol.


Latest News and Events in Pembrokeshire:

Coronavirus and Me – Nation-wide survey

Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Rwyt ti wedi bod yn aros adref i aros yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf. Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd. Mae’r […]

0 comments
Kinship Care Week: 5-11 October 2020

Wythnos Gofal gan Berthynas: 5-11 Hydref 2020

Yr wythnos ‘ma, mae Cyngor Sir Penfro yn dathlu Wythnos Gofal gan Berthynas Beth yw gofal gan berthynas? Mae gofal gan berthynas yn dechrau yn aml gydag argyfwng teuluol, gyda phlentyn na all ei rieni ofalu amdano bellach. Pan mae anwylyd yn camu i’r bwlch – mamgu neu dadcu, brawd, chwaer, modryb, ewythr neu ffrind […]

0 comments
intra fostercare

Pum cam syml i faethu

1. Siarad â ni Codwch y ffôn a siaradwch ag aelod o’n tîm maethu cyfeillgar ar 01437 774650. Dysgwch sut y gallwn eich helpu i ddechrau eich siwrnai i faethu. Byddwn yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau ac amlinellu’r broses faethu. 2. Cyfarfod â ni Os byddwch yn penderfynu cymryd y cam nesaf, […]

0 comments
L & D Powys Launch 30/01/2020

Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu […]

0 comments
Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments

Noson Wybodaeth yn Sir Benfro

Ydych chi wedi ystyried gyrfa fel Gofalydd Maeth neu Ddarparwr Llety Chefnogaeth? Dewch Draw i ddysgu mwy yn ein Noson Wybodaeth:

0 comments
#changeafuture

Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr […]

0 comments
Father with girls painting

Dynion sy’n maethu

Gall bod yn ofalwr maeth roi boddhad enfawr, ond gall beri straen emosiynol mawr hefyd, ac er mwyn gwneud bydd angen gweithio fel rhan o dîm yn ogystal â meddu ar wytnwch a’r gallu i adeiladu ar sylfaen o hyfforddiant a phrofiad. I nifer o blant sy’n derbyn gofal, byw gyda gofalwr maeth gwrywaidd fydd […]

0 comments
Baby holding hands

Ella a Rhys

Mae’n anodd credu bod 11 mlynedd ers i ni ddechrau maethu. Roeddwn i bob amser wedi meddwl y byddwn yn hoffi maethu plant, ond fe gymrodd tipyn o flynyddoedd i mi berswadio Rhys. Roedd ein plant ni wedi tyfu i fyny, ac o bosib roeddwn yn teimlo’r gwacter yn y tŷ – syndrom y nyth […]

0 comments
Noson Maethu yn Cafe Rio

Noson Maethu yn Cafe Rio

Am ragor o fanylion dewch i’n noson wybodaeth ar Mawrth 13 yn Cafe Rio, Quay Street, Hwlffordd, 5 – 7.30pm. Os ydych chi’n adnabod rhywun a allai fod a diddordeb, dewch a nhw i gwrdd a ni.

0 comments