Maethu Sir Benfro

Ardal Leol: Sir Benfro

O’r holl lefydd rydw i wedi bod, dyma’r un mwyaf cartrefol.Person Ifanc
Maethu Sir Benfro

Mae Maethu Sir Benfro yn dymuno recriwtio Gofalwyr Maeth sy’n ofalgar, wydn, ymroddedig, ymatebol ac yn llawn cymhelliant, gydag ystafell wely sbâr. A ydych chi’n barod ar gyfer yr her? Os felly cysylltwch â:

Maethu Sir Benfro,
Tîm Lleoli â Theuluoedd,
Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Argyle Street,
Doc Penfro.
SA72 6HL.

Ffôn: 01437 774650
Ebost: fostering@pembrokeshire.gov.uk
Facebook: www.facebook.com/pembsfostering

Pembrokeshire Foster Bear Mascot


Foster event art work

Foster event on beach

'Yn bendant mae wedi newid ein bywydau er gwell'

“Nid yw plant maeth yn wahanol i’ch plant eich hun. Efallai na chawsant ddechrau bywyd fel plant eraill, ond ein gwaith ni yw rhoi’r bywyd hwnnw iddynt y mae pob plentyn yn ei haeddu,” meddai Natalie, rhiant maeth ers 13 mlynedd.

Maethodd Natalie a’i gŵr, Colin, eu plentyn cyntaf pan oeddent yn eu hugeiniau canol. Ers hynny, maent wedi maethu ugain o blant eraill, rhwng 0 a 18 oed. Bu’r mwyafrif yn lleoliadau hirdymor, gyda’r hwyaf am wyth mlynedd. Mae gan y ddau hefyd ferch a dau fab eu hunain, sy’n bymtheg, naw ac wyth oed.

Dywed y ddau, sy’n byw yn Rhosfarced, bod dechrau maethu’n ifanc, a magu eu plant eu hunain gyda’u plant maeth, wedi bod yn beth cadarnhaol iawn iddynt.

“Mae’n hawdd. Rydych yn cael amser i ofalu am eich plant eich hun. Mae’n union yr un fath,” meddai Natalie. “Rydym yn trin ein holl blant yn gyfartal, ac mae’r rheolau’r un fath i bawb. Mae’n wirioneddol bwysig, fel nad yw neb yn teimlo’n wahanol o gwbl.”

“Mae ein holl gyfeillion a theulu’n adnabod ein holl blant ac yn eu trin i gyd yr un fath,” ychwanegodd Colin, sy’n barafeddyg hyfforddedig. “Daw llawer ohonynt yn ôl dros y Nadolig ac ni allwch symud o anrhegion! Mae fel un teulu mawr hapus.”

Rhai yn eu harddegau oedd llawer o’r plant a groesawodd y pâr i’w cartref, a dywed Natalie eu bod yn llawer haws eu maethu mewn gwirionedd nag a feddylia rhai pobl.

“Ar y dechrau, gallant fod yn anodd a gwthio’u terfynau ond, os byddwch yn cysylltu â nhw, maent i ffwrdd ac yn annibynnol. Parchu eich gilydd yw popeth,” meddai.

“Mae ymddiried yn beth mawr. Rhaid i chi feithrin ymddiried; nad ydych yn mynd i’w trin yn wahanol na’u niweidio. Naw gwaith allan o ddeg, dim ond plant normal ydynt sydd angen sylw, cariad a rhai ffiniau.”

Mae’r ddau’n meithrin trwy Gyngor Sir Penfro. “Cawsom gymorth rhyfeddol gan y Cyngor,” meddai Colin. “Unrhyw bryd y gofynnom am gymorth neu os oedd arnom angen rhywbeth, fe’i cawsom. Mae’r berthynas a’r cymorth a gawsom yn wych. Mae’n helpu gwybod fod gennych y tîm wrth gefn.”
Mae’r ddau’n danbaid dros y buddiannau enfawr sy’n gallu dod gyda maethu i unrhyw aelwyd, ac maent yn annog pawb sy’n meddwl y gallent faethu i roi cynnig arni.

“Ond i chi fod ag empathi ac yn malio am eraill, ac yn deall sut mae pobl eisiau cael eu trin a’u parchu, mae’n wirioneddol werth ei wneud,” meddai Natalie.

“Mae’r holl adegau da ymhell uwchlaw’r darnau creigiog ar y dechrau. Os bydd unrhyw un yn meddwl y gallent ei wneud, dylent o leiaf roi cynnig arno. Yn bendant fe newidiodd ein bywydau ni er gwell.”

Meddai Colin; “Gallwch roi’r amgylchedd hwnnw i blant lewyrchu a gwrthdroi eu bywydau. Teimlodd rhai o’r plant a faethwyd gennym eu bod yn ddi-werth. Felly mae’n rhyfeddol eu gweld yn dod yn fwy hyderus, newid yn llwyr, a gwneud yn dda yn yr ysgol neu ddilyn y llwybr cul.

“Rydym wedi helpu eu gwrthdroi, gwneud rhywbeth o’u bywydau, cael addysg, cael swydd.

“Rwyf wedi caru pob munud ohono.”Cynllun Llety â Chymorth

Mae’r Cynllun Llety â Chymorth yn Sir Benfro yn anelu ar bontio’r bwlch i fyw’n annibynnol ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal maeth. Nod y cynllun yw rhoi cyfle i bobl ifanc ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r sefydlogrwydd emosiynol fydd arnynt eu hangen i gymryd y cam i fyd oedolion, ac i wneud llwyddiant o fyw’n annibynnol.


Latest News and Events in Pembrokeshire:

Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments

Noson Wybodaeth yn Sir Benfro

Ydych chi wedi ystyried gyrfa fel Gofalydd Maeth neu Ddarparwr Llety Chefnogaeth? Dewch Draw i ddysgu mwy yn ein Noson Wybodaeth:

0 comments
#changeafuture

Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr […]

0 comments
Father with girls painting

Dynion sy’n maethu

Gall bod yn ofalwr maeth roi boddhad enfawr, ond gall beri straen emosiynol mawr hefyd, ac er mwyn gwneud bydd angen gweithio fel rhan o dîm yn ogystal â meddu ar wytnwch a’r gallu i adeiladu ar sylfaen o hyfforddiant a phrofiad. I nifer o blant sy’n derbyn gofal, byw gyda gofalwr maeth gwrywaidd fydd […]

0 comments
Baby holding hands

Ella a Rhys

Mae’n anodd credu bod 11 mlynedd ers i ni ddechrau maethu. Roeddwn i bob amser wedi meddwl y byddwn yn hoffi maethu plant, ond fe gymrodd tipyn o flynyddoedd i mi berswadio Rhys. Roedd ein plant ni wedi tyfu i fyny, ac o bosib roeddwn yn teimlo’r gwacter yn y tŷ – syndrom y nyth […]

0 comments
Noson Maethu yn Cafe Rio

Noson Maethu yn Cafe Rio

Am ragor o fanylion dewch i’n noson wybodaeth ar Mawrth 13 yn Cafe Rio, Quay Street, Hwlffordd, 5 – 7.30pm. Os ydych chi’n adnabod rhywun a allai fod a diddordeb, dewch a nhw i gwrdd a ni.

0 comments

‘Yn bendant mae wedi newid ein bywydau er gwell’

“Nid yw plant maeth yn wahanol i’ch plant eich hun. Efallai na chawsant ddechrau bywyd fel plant eraill, ond ein gwaith ni yw rhoi’r bywyd hwnnw iddynt y mae pob plentyn yn ei haeddu,” meddai Natalie, rhiant maeth ers 13 mlynedd. Maethodd Natalie a’i gŵr, Colin, eu plentyn cyntaf pan oeddent yn eu hugeiniau canol. […]

0 comments
farmers who foster

Amaethwyr sy’n maethu

Amaethwyr sy’n maethu – achos o sgiliau trosglwyddadwy Ar bob fferm ddefaid, fe fydd adegau pan fo angen maethu ŵyn gan famogiaid nad ydynt yn famau iddynt, sefyllfa sydd â chanlyniad cadarnhaol gan amlaf. Bydd Allison Silk yn defnyddio’r gyfatebiaeth hon i egluro rhai o’r pethau sy’n debyg rhwng ei gwaith fel ffermwr defaid ac […]

0 comments

Cafodd pawb hwyl ar ddiwedd haf 2018

Yn ddiweddar cynhaliodd Tîm Lleoli â Theuluoedd Sir Benfro achlysur traeth yn yr haf ar gyfer eu plant a theuluoedd maeth yn Hostel Ieuenctid Aberllydan. Yno cafwyd defnydd am ddim o’u cyfleusterau bendigedig gan Ruth Griffiths a’i thîm a weithiodd yn galed hefyd i sicrhau bod gweithgareddau’r noswaith wedi dilyn y cynllun! Roedd y lleoliad […]

0 comments
Pembrokeshire Fostering Christmas Party

Parti Nadolig ar gyfer teuluoedd maeth

Daeth Hwyl yr Ŵyl i Sir Benfro’r penwythnos hwn, wrth i Dîm Lleoli a Theuluoedd Sir Benfro gynnal parti Nadolig ar gyfer teuluoedd maeth. A thra bo’r plant yn ymuno â’r hwyl, a’n disgwyl yn eiddgar am Siôn Corn, cafodd yr oedolion gyfle i ddod i adnabod ei gilydd ac i fwynhau’r dathlu. Braf iawn […]

0 comments