Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu a Datblygu yw cynnig safon uchel gyson o hyfforddiant ar ôl cael cymeradwyaeth i holl ofalwyr maeth awdurdodau lleol ledled Cymru.

Ar hyn o bryd, ceir amrywiadau o ran arferion lleol mewn dysgu a datblygu rhwng awdurdodau lleol; yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, rydym yn falch o fod wedi bod yn cynnig safon uchel ers blynyddoedd lawer.

Mae datganiad Dysgu a Datblygu gweledigaeth y Fframwaith Maethu Cenedlaethol yn nodi “Mae Teuluoedd Maeth yng Nghymru yn cael cynnig cyfleoedd dysgu gwych sy’n diwallu eu hanghenion proffesiynol a phersonol, yn adlewyrchu eu profiad cynyddol ac yn eu cefnogi nhw i ddarparu gofal o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc”

  • Egwyddor 1 – Mae fframwaith dysgu a datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth y Fframwaith Maethu Cenedlaethol yn llunio rhan o’r llwybr datblygu proffesiynol ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru, sy’n cael eu cydnabod fel rhan o’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru”
  • Egwyddor 2 – “Mae dysgu a datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth yn darparu cyfleoedd i ofalwyr maeth a’u teuluoedd elwa ar brofiadau dysgu a rennir, ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol fel rhan o’r tîm o amgylch y plentyn.”
  • Egwyddor 3 – “Mae gan hyfforddiant ar ôl cael cymeradwyaeth ansawdd a chynnwys cyson. Mae gofalwyr maeth yn berchen ar y cyfrifoldeb am eu cymhelliant i ddatblygu a chyflawni nodau dysgu personol”

L & D Powys Launch 30/01/2020

 

aunch of the Post Approval Learning and Development Framework
Mae Tîm Lleoliadau Teuluol Sir Benfro wedi lansio Fframwaith Dysgu a Datblygu Ôl-gymeradwyo ar gyfer Gofalwyr Maeth yn ddiweddar, a hynny yn ystod Bore Coffi Crefftau’r Nadolig a gynhaliwyd ddydd Mercher 20 Tachwedd. Mae’r fenter hon yn un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol (NFF), sy’n ceisio rhoi sylfaen i ddull cenedlaethol o ddarparu dysgu a datblygu ar gyfer gofalwyr maeth ledled Cymru.