Newyddion

 

Kinship Care Week: 5-11 October 2020

Wythnos Gofal gan Berthynas: 5-11 Hydref 2020

Yr wythnos ‘ma, mae Cyngor Sir Penfro yn dathlu Wythnos Gofal gan Berthynas Beth yw gofal gan berthynas? Mae gofal gan berthynas yn dechrau yn aml gydag argyfwng teuluol, gyda phlentyn na all ei rieni ofalu amdano bellach. Pan mae anwylyd yn camu i’r bwlch – mamgu neu dadcu, brawd, chwaer, modryb, ewythr neu ffrind […]

0 comments
Have you considered fostering in Powys

Ydych chi wedi ystyried maethu?

0 comments
Coronavirus and Me – Nation-wide survey

Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Rwyt ti wedi bod yn aros adref i aros yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf. Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd. Mae’r […]

0 comments
intra fostercare

Pum cam syml i faethu

1. Siarad â ni Codwch y ffôn a siaradwch ag aelod o’n tîm maethu cyfeillgar ar 01437 774650. Dysgwch sut y gallwn eich helpu i ddechrau eich siwrnai i faethu. Byddwn yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau ac amlinellu’r broses faethu. 2. Cyfarfod â ni Os byddwch yn penderfynu cymryd y cam nesaf, […]

0 comments
L & D Powys Launch 30/01/2020

Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu […]

0 comments

20 Rheswm i Faethu yn 2020 – Sir Gaerfyrddin

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020 Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw’n gydwastad gyda’r galw eang. I gyflawni hyn, heddiw (1 Ionawr 2020) mae Cyngor Sir Gar Carmarthenshire wedi lansio  #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl o fewn eu hardal leol i […]

0 comments

Allech chi faethu Jack?

Bachgen 12 oed yw Jack* sy’n gymdeithasol ac yn annwyl gyda synnwyr digrifwch gwych. Mae’r rhai sy’n adnabod Jack yn dda yn ei ddisgrifio fel cariadus, penderfynol, caredig, doniol ac egnïol.  Mae’n mwynhau cerddoriaeth (yn enwedig Elvis!), cartwnau, nofio ac mae wrth ei fodd yn chwarae yn yr awyr agored; a’i hoff le i ymweld […]

0 comments

Rali Stêm

Bydd Tîm Recriwtio Rhienu Maeth Sir Gaerfyrddin ym Mharc Penbre dydd Sadwrn Medi 28 a Sul Medi 29 ar gyfer y Rali Stêm. Galwch i’n gweld ni am sgwrs anffurfiol ac i gwrdd a Cal yr Arth, ein mascot. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yno.

0 comments
Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments
Jackie and Marc foster carers

Pam y gwnaethom ddewis maethu i Wasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn recriwtio gofalwyr maeth ar gyfer ein plant ac mae angen y math iawn o bobl arnom a fyddai’n croesawu plentyn i’w cartref. Byddech yn synnu faint o bobl sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol i ddod yn ofalwyr maeth, ond os oes gennych y gwerthoedd cywir ac […]

0 comments