Wythnos Gofal gan Berthynas: 5-11 Hydref 2020

Kinship Care Week: 5-11 October 2020

Yr wythnos ‘ma, mae Cyngor Sir Penfro yn dathlu Wythnos Gofal gan Berthynas

Beth yw gofal gan berthynas?

Mae gofal gan berthynas yn dechrau yn aml gydag argyfwng teuluol, gyda phlentyn na all ei rieni ofalu amdano bellach. Pan mae anwylyd yn camu i’r bwlch – mamgu neu dadcu, brawd, chwaer, modryb, ewythr neu ffrind i’r teulu, maen nhw’n ofalwr sy’n berthynas, yn magu’r plant maen nhw’n eu caru.

Mae teuluoedd fel hyn yn y DU yn magu mwy na 200,000 o blant a gall gofal gan berthynas newid bywydau a bod yn heriol; yn aml, nid oes amser i baratoi. Caiff cynlluniau eu rhoi i’r un ochr. Caiff perthnasoedd, swyddi a chynilion eu haberthu. Ond mae gofalwyr sy’n berthynas yn ei wneud heb feddwl am eu hunain oherwydd eu bod yn rhoi’r plant yn gyntaf.

Mae Wythnos Gofal gan Berthynas yn cynyddu dealltwriaeth a chydnabyddiaeth o rôl gofalwyr sy’n berthynas a’r heriau a wynebant yn aml. Ond, yn bwysig, mae’n gyfle i ddiolch i’r gofalwyr hyn am y gwaith rhyfeddol a wnânt yn magu plant.

Rydyn ni’n barod am Wythnos Gofal gan Berthynas!

Eleni, rydyn ni’n gweithio gyda Grandparents Plus i ddathlu Wythnos Gofal gan Berthynas ar-lein. Rydym yn gofyn i deuluoedd rannu hunluniau, lluniau o’u teuluoedd a storïau am beth sy’n gwneud iddyn nhw fod yn #ProudKinshipCarer neu’n rhan o #ProudKinshipFamily. Gall gofalwyr sy’n berthnasau a phobl sy’n gweithio gyda’r gofalwyr hyn ddilyn yr hashnod #KinshipCareWeek a rhannu eu storïau a lluniau ar-lein.

Yn ogystal, rydyn ni’n cyhoeddi dyddiad dechrau ein grŵp cymorth ar-lein misol “Pembrokeshire Kinship Connected”. Yn y grŵp cymorth hwn, bydd gofalwyr o Sir Benfro yn dod ynghyd i rannu storïau, cyfleoedd hyfforddi, cefnogi ei gilydd a chyfnewid cyngor a dulliau ymdopi. Caiff ei gefnogi gan Tracey McCarney a Steve Lewis o’r Tîm Lleoliadau Teuluol. Bydd y grŵp cymorth ar-lein cyntaf ddydd Iau, 29 Tachwedd 10:30-11:30am.

Pwy yw Grandparents Plus?

Grandparents Plus yw’r brif elusen gofal gan berthynas yn y DU. Maen nhw’n cefnogi gofalwyr sy’n berthnasau yn eu cartrefi a chymunedau, yn rhoi cyngor a’u helpu i ddatrys problemau a dod o hyd i’r ffordd orau ymlaen. Gall gofalwyr sy’n berthnasau y mae arnynt angen cymorth gysylltu yma: www.grandparentsplus.org.uk neu ffonio 0300 123 7015

#KinshipCareWeek