‘Yn bendant mae wedi newid ein bywydau er gwell’

“Nid yw plant maeth yn wahanol i’ch plant eich hun. Efallai na chawsant ddechrau bywyd fel plant eraill, ond ein gwaith ni yw rhoi’r bywyd hwnnw iddynt y mae pob plentyn yn ei haeddu,” meddai Natalie, rhiant maeth ers 13 mlynedd.

Maethodd Natalie a’i gŵr, Colin, eu plentyn cyntaf pan oeddent yn eu hugeiniau canol. Ers hynny, maent wedi maethu ugain o blant eraill, rhwng 0 a 18 oed. Bu’r mwyafrif yn lleoliadau hirdymor, gyda’r hwyaf am wyth mlynedd. Mae gan y ddau hefyd ferch a dau fab eu hunain, sy’n bymtheg, naw ac wyth oed.

Dywed y ddau, sy’n byw yn Rhosfarced, bod dechrau maethu’n ifanc, a magu eu plant eu hunain gyda’u plant maeth, wedi bod yn beth cadarnhaol iawn iddynt.

“Mae’n hawdd. Rydych yn cael amser i ofalu am eich plant eich hun. Mae’n union yr un fath,” meddai Natalie. “Rydym yn trin ein holl blant yn gyfartal, ac mae’r rheolau’r un fath i bawb. Mae’n wirioneddol bwysig, fel nad yw neb yn teimlo’n wahanol o gwbl.”

“Mae ein holl gyfeillion a theulu’n adnabod ein holl blant ac yn eu trin i gyd yr un fath,” ychwanegodd Colin, sy’n barafeddyg hyfforddedig. “Daw llawer ohonynt yn ôl dros y Nadolig ac ni allwch symud o anrhegion! Mae fel un teulu mawr hapus.”

Rhai yn eu harddegau oedd llawer o’r plant a groesawodd y pâr i’w cartref, a dywed Natalie eu bod yn llawer haws eu maethu mewn gwirionedd nag a feddylia rhai pobl.

“Ar y dechrau, gallant fod yn anodd a gwthio’u terfynau ond, os byddwch yn cysylltu â nhw, maent i ffwrdd ac yn annibynnol. Parchu eich gilydd yw popeth,” meddai.

“Mae ymddiried yn beth mawr. Rhaid i chi feithrin ymddiried; nad ydych yn mynd i’w trin yn wahanol na’u niweidio. Naw gwaith allan o ddeg, dim ond plant normal ydynt sydd angen sylw, cariad a rhai ffiniau.”

Mae’r ddau’n meithrin trwy Gyngor Sir Penfro. “Cawsom gymorth rhyfeddol gan y Cyngor,” meddai Colin. “Unrhyw bryd y gofynnom am gymorth neu os oedd arnom angen rhywbeth, fe’i cawsom. Mae’r berthynas a’r cymorth a gawsom yn wych. Mae’n helpu gwybod fod gennych y tîm wrth gefn.”
Mae’r ddau’n danbaid dros y buddiannau enfawr sy’n gallu dod gyda maethu i unrhyw aelwyd, ac maent yn annog pawb sy’n meddwl y gallent faethu i roi cynnig arni.

“Ond i chi fod ag empathi ac yn malio am eraill, ac yn deall sut mae pobl eisiau cael eu trin a’u parchu, mae’n wirioneddol werth ei wneud,” meddai Natalie.

“Mae’r holl adegau da ymhell uwchlaw’r darnau creigiog ar y dechrau. Os bydd unrhyw un yn meddwl y gallent ei wneud, dylent o leiaf roi cynnig arno. Yn bendant fe newidiodd ein bywydau ni er gwell.”

Meddai Colin; “Gallwch roi’r amgylchedd hwnnw i blant lewyrchu a gwrthdroi eu bywydau. Teimlodd rhai o’r plant a faethwyd gennym eu bod yn ddi-werth. Felly mae’n rhyfeddol eu gweld yn dod yn fwy hyderus, newid yn llwyr, a gwneud yn dda yn yr ysgol neu ddilyn y llwybr cul.

“Rydym wedi helpu eu gwrthdroi, gwneud rhywbeth o’u bywydau, cael addysg, cael swydd.

“Rwyf wedi caru pob munud ohono.”