Ella a Rhys

Baby holding handsMae’n anodd credu bod 11 mlynedd ers i ni ddechrau maethu. Roeddwn i bob amser wedi meddwl y byddwn yn hoffi maethu plant, ond fe gymrodd tipyn o flynyddoedd i mi berswadio Rhys. Roedd ein plant ni wedi tyfu i fyny, ac o bosib roeddwn yn teimlo’r gwacter yn y tŷ – syndrom y nyth gwag. Fe ddewisom faethu oherwydd ein bod eisiau gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn.

Cawsom ein cymeradwyo i faethu plant hŷn ar leoliad tymor byr, er bod ein prif rôl bellach wedi datblygu i gynnig lleoliadau i Fam a’i babi, ac rydym yn mwynhau hyn yn arw. Mae’r rôl hon yn gweithio’n dda i ni fel teulu gan fod y lleoli wedi ei gynllunio ac am gyfnod amser penodol. Rwyf wrth fy modd yn cefnogi’r “mamau”, ac yn medru cynorthwyo heb ymlynu’n ormodol.

Gan fwyaf, cefnogi’r fam gyda sgiliau bywyd fydda i, eu cynorthwyo i wneud penderfyniadau doeth a da a bod yno ar eu cyfer i’w harwain a’u cefnogi. Yr allwedd yw ennyn eu hymddiriedaeth, a gwneud iddynt deimlo’n gyfforddus yn ein cartref, a’u bod yn hapus i ofyn am gyngor a lleisio unrhyw bryderon fyddai ganddynt.

Mae’n teulu ni wedi bod yn wych, gyda’r plant yn hynod gefnogol. Mae’n wyrion a’n wyresau wedi hen arfer gyda phobl yn mynd a dod, ac rydym bob amser yn annog y mamau ifanc i ymuno yn ein gweithgareddau teuluol.

Mae ein tŷ ni bob amser yn brysur, a’r tegell yn berwi drwy’r dydd, gan fod gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill yn galw’n rheolaidd.

Mae gan bob mam sydd wedi bod gyda ni ei stori, ac maent bob amser yn gadael eu hargraffiadau arnom, a does dim byd yn well gennym na gweld y mamau yn cael mynd â’u babanod adref gyda nhw.

Rwyf wedi ennill cymaint o brofiadau o ymgymryd â’r rôl hon. Rwyf wedi bod yn hynod awyddus i fynd ar gyrsiau hyfforddi, ac yn ceisio defnyddio’r cyngor a’r hyfforddiant er budd ymarferol.

Mae cynnig lleoliad Maethu Mam a’i Babi wedi cael effaith enfawr ar ein bywyd beunyddiol, ac yn aml iawn mae’n rhaid i chi ddysgu meddwl ar eich traed, ac ar adegau gall y rôl fod yn rhwystredig yn ddibynnol ar faint o oruchwyliaeth a chefnogaeth sydd ei angen ar y mamau ifanc hyn.

Mae rhoi gofod ac amser iddynt ddysgu sgiliau magu plant yn bwysig iawn. Maent wedi rhoi cymaint yn ôl i ni ac wedi dysgu aml i wers bywyd i ninnau hefyd. Mae tynnu allan ac ail-ddarganfod y person ifanc ar y lefel maent yn gyfforddus ag e wedi bod yn gromlin ddysgu fawr i ni, ac yn arbennig dysgu bod yn rhaid i mi adael iddyn nhw ddysgu sut i sefyll ar eu traed eu hunain, a pheidio â gwneud popeth trostynt.

Mae’r ddau ohonom wrth ein boddau yn gwneud y gwaith hwn a byddem yn cynghori unrhyw un sydd awydd maethu fel hyn i gadw meddwl agored. Dechrau’n araf bach, efallai drwy gynnig cyfnod o seibiant byr, er mwyn i chi gael darganfod os mai dyma’r peth iawn i chi. Fyddwch chi ddim yn gwybod nes i chi roi cynnig arni, felly beth amdani?! Rhowch gyfle i chi eich hun benderfynu.