Allech chi faethu?

Mae bod yn rhan o deulu sy’n maethu yn wych. Mae Mam a Dad wedi maethu ers blynyddoedd a rydw i wedi tyfu i fyny mewn cartref sydd a phlant sydd fel chwiorydd a brodyr i fi. Mae’n annodd ambell waith pan meant yn gadael, ond rydw I yn gwybod mod i wedi bod yn rhan o rhywbeth da, a rydw i a’m chwiorydd wedi helpu hefyd.

Oes gennych chi ystafell sbâr yn eich cartref ar gyfer plentyn neu berson ifanc? Rydym yn chwilio am bobl dwymgalon, ofalgar ac ymroddedig sydd eisiau helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yn Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae maethu plentyn yn un o’r pethau mwyaf gwerth chweil a phwysig y gallwch ei wneud. Mae ein gofalwyr maeth yn rhoi cartrefi diogel, cariadus a sefydlog i blant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd genedigol – boed hynny dros dro neu am gyfnod hwy.

Maent yn bobl gyffredin sy’n gwneud rhywbeth hynod ac sydd wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion corfforol ac emosiynol y plentyn/plant a roddwyd yn eu gofal. Nid yn unig y mae maethu yn rôl sy’n rhoi llawer o foddhad personol, mae gofalwyr maeth yn chwarae rhan hollbwysig o ran cael effaith gadarnhaol ar fywyd plentyn/person ifanc mewn amgylchedd lle gallant deimlo’n ddiogel a lle maent yn cael eu cefnogi.

Yn aml, caiff maethu ei ddefnyddio i ddarparu gofal dros dro i blant tra bod eu rhieni genedigol yn cael cymorth i oresgyn problemau y gallant fod yn eu hwynebu. Unwaith y bydd y problemau hyn wedi’u datrys a bod eu rhieni yn gallu gofalu amdanynt yn ddiogel, byddant yn dychwelyd adref. Bydd rhai eraill yn aros mewn gofal maeth tymor hir, yn cael eu mabwysiadu neu’n symud ymlaen i fyw’n annibynnol.

Rydym yn cynnig llawer o gymorth i’n gofalwyr maeth – pa un a ydych yn brofiadol neu’n newydd – gan gynnwys hyfforddiant, goruchwyliaeth, cymorth grŵp a chymorth ariannol. Felly, pa un a ydych yn ofalwr maeth profiadol neu fod gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am faethu yn Canolbarth a Gorllewin Cymru, cysylltwch â ni heddiw i gael sgwrs anffurfiol. Gallwch hyd yn oed siarad â rhai o’n gofalwyr maeth a fyddai’n falch o rannu eu profiadau â chi.

Foster carers in Carmarthenshire

Peidiwch ag oedi, darganfyddwch sut y gallech wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn neu berson ifanc yn Canolbarth a Gorllewin Cymru heddiw!


Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

  • Helpwch plant lleol
  • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
  • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
  • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
  • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
  • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Gwirio cyflym….

  • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
  • Amser sbȃr i wario gyda plant?
  • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?