Allech chi faethu Jack?

Bachgen 12 oed yw Jack* sy’n gymdeithasol ac yn annwyl gyda synnwyr digrifwch gwych. Mae’r rhai sy’n adnabod Jack yn dda yn ei ddisgrifio fel cariadus, penderfynol, caredig, doniol ac egnïol.  Mae’n mwynhau cerddoriaeth (yn enwedig Elvis!), cartwnau, nofio ac mae wrth ei fodd yn chwarae yn yr awyr agored; a’i hoff le i ymweld ag ef yw Fferm Folly. Mae’n hoff o chwarae synhwyraidd ac mae’n mwynhau chwarae gyda phaent a thywod.

Mae Jack wedi cael diagnosis o Oedi Datblygiadol Byd-eang, asthma ac mae ganddo leferydd cyfyngol ond caiff ei annog i fod yn annibynnol a bydd yn aml yn cyfleu ei anghenion a’i ddyheadau.  Mae angen i Jack fod yng nghwmni oedolyn ar bob adeg gan nad oes ganddo fawr ddim ymwybyddiaeth o berygl a gall fod yn brysur iawn.

Mae Jack yn ymateb yn dda iawn i arferion da ac mae’n cysgu drwy gydol y nos.  Mae arno angen cymorth ac anogaeth â’i ofal personol gan ei fod yn gofidio tipyn am y tasgau hyn.

Mae Jack yn mynychu uned arbenigol i blant ac mae’n cael cymorth gan gynorthwyydd addysgu un-i-un. Mae’n gymdeithasol iawn gyda phlant eraill, yn enwedig plant iau, yn mwynhau’r ysgol a gweld ei ffrindiau.

Mae Jack wedi cael blwyddyn eithriadol o anodd i fachgen mor ifanc, ond yn y 6 mis diwethaf mewn amgylchedd tawel a chariadus, mae’n dechrau ffynnu; mae’n gallu canolbwyntio’n well yn y dosbarth, wedi gwneud ffrindiau newydd ac yn gyffredinol wedi gwneud cynnydd anhygoel.

A fyddech chi’n gallu rhoi cartref i Jack? Rydym yn chwilio am leoliad maeth tymor hir i Jack lle mae dau ofalwr sydd yn gallu rhoi’r lefel uchel o oruchwyliaeth, cefnogaeth a chariad sydd eu hangen arno.  Mae angen amgylchedd tawel a heddychlon ar Jack ond un sy’n gallu darparu digonedd o ysgogiad a rhyngweithio cymdeithasol cadarnhaol iddo.   Bydd angen i’w ofalwyr maeth fod yn amyneddgar, yn gynnes, yn ymatebol ac yn ddibynadwy.

Mae gan ofalwyr maeth gyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant. Maent yn derbyn hyfforddiant parhaus, cymorth 24 awr a lwfansau ariannol.

Os credwch fod gennych y cariad, y sgiliau, yr amser a’r ymrwymiad i fod yn ofalwyr maeth i Jack, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio (Maethu) am sgwrs anffurfiol ac i ateb unrhyw gwestiynau drwy ffonio 0800 0933 699 neu drwy e-bostio maethu@sirgar.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am faethu’n gyffredinol, cysylltwch â ni neu ewch i’n gwefan foster.midandwest.wales/carmarthenshire

*Sylwch nad yw delweddau ac enwau’n ymwneud â phroffiliau’r plentyn maeth a’u bod wedi cael eu newid er mwyn diogelu hunaniaeth.