Maethu Sir Gaerfyrddin

Ardal Leol: Sir Gaerfyrddin

#changeafutureNoson Wybodaeth

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn cynnal Noson Wybodaeth yn Clwb Cross Hands, 41 Heol Llandeilo, Cross Hands, SA14 6RD.

Noson anffurfiol i gwrdd a staff a rhieni maeth a sgwrsio dron baned. Bydd croeso cynnes yn eich disgwyl

Nos Fercher Ionawr 15, 6-8yh

Nadolig Llawen!

A oes gennych chi le yn eich bywyd i blentyn neu berson ifanc yn Sir Gaerfyrddin?

A ydych chi’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac am faethu plentyn neu berson ifanc, neu a oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod beth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu?

Os felly, cysylltwch â ni i gael sgwrs gyfeillgar heb unrhyw reidrwydd, drwy ffonio 0800 0933 699.  Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau maethu yn Sir Gaerfyrddin, lle gallwch gwrdd â rhieni maeth eraill a’n hymgynghorwyr maethu. Edrychwch ar ein newyddion diweddaraf a’n digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Foster Carmarthenshire Bear Mascot

Tîm Recriwtio (Maethu)

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faethu plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Gallwch gysylltu â’n Tîm Recriwtio (Maethu) i gael sgwrs anffurfiol ac er mwyn iddynt ateb unrhyw gwestiynau drwy ffonio 0800 0933 699 neu e-bostiwch: maethu@sirgar.gov.uk

Ty Elwyn, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3AP


thumbnail of Fostering half page
thumbnail of FosteringAD_Cym


Latest News and Events in Carmarthenshire:

aunch of the Post Approval Learning and Development Framework

Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu […]

0 comments

Rali Stêm

Bydd Tîm Recriwtio Rhienu Maeth Sir Gaerfyrddin ym Mharc Penbre dydd Sadwrn Medi 28 a Sul Medi 29 ar gyfer y Rali Stêm. Galwch i’n gweld ni am sgwrs anffurfiol ac i gwrdd a Cal yr Arth, ein mascot. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yno.

0 comments
Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments
Jackie and Marc foster carers

Pam y gwnaethom ddewis maethu i Wasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn recriwtio gofalwyr maeth ar gyfer ein plant ac mae angen y math iawn o bobl arnom a fyddai’n croesawu plentyn i’w cartref. Byddech yn synnu faint o bobl sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol i ddod yn ofalwyr maeth, ond os oes gennych y gwerthoedd cywir ac […]

0 comments
#changeafuture

Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr […]

0 comments

Gofal maeth seibiant

Mae David a Tracey Willard o Fynyddcerrig wedi bod yn darparu gofal maeth seibiant ers 2015. Dyma eu stori. Ar ôl blynyddoedd o gynllunio’n ofalus, fe wnaeth Tracey a minnau ymddeol a symud i Gymru yn 2015 gyda’r gobaith i gael ymlacio a chael bywyd o arddio, DIY a theithio. Fodd bynnag, ar ôl ychydig […]

0 comments

Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol. Mae ein plant ein hunain wedi dal […]

0 comments

Diwrnod y Sgarlets

Cawsom wahoddiad unwaith eto i fod yn bartneriaid cymunedol ym Mharc Y Sgarlets yn ystod ei gêm yn erbyn Caeredin ar y 6ed o Ebrill 2019. Dyma’r trydydd tro i ni gael ein cynnwys gan Parc Y Sgarlets a mae’r staff, rhieni maeth a’r plant yn dwlu ar y digwyddiad. Cyn y gêm roedd stondinnau […]

0 comments

Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen 2018 b Blwyddyn Newydd Dda. Oddi wrth y Staff i gyd yn Gwasanaeth Maethu Cyngor Sir Gaerfyrddin

0 comments
Fostering mural at Parc y Scarlets

Ydych chi yn gwybod ble mae hwn?

Have you ever been under the west stand in Parc Y Scarlets? It’s worth a look. Children helped to paint this mural under the stand. We hold regular recruitment events at Parc Y Scarlets.

0 comments