Maethu Sir Gaerfyrddin

Ardal Leol: Sir Gaerfyrddin

A oes gennych chi le yn eich bywyd i blentyn neu berson ifanc yn Sir Gaerfyrddin?

A ydych chi’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac am faethu plentyn neu berson ifanc, neu a oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod beth mae bod yn ofalwr maeth yn ei olygu?

Os felly, cysylltwch â ni i gael sgwrs gyfeillgar heb unrhyw reidrwydd, drwy ffonio 0800 0933 699.  Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau maethu yn Sir Gaerfyrddin, lle gallwch gwrdd â rhieni maeth eraill a’n hymgynghorwyr maethu. Edrychwch ar ein newyddion diweddaraf a’n digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Foster Carmarthenshire Bear Mascot
Have you considered fostering in Carmarthenshire

Have you considered fostering in Carmarthenshire

Have you considered fostering in Carmarthenshire

Fostering Open Evenings in CarmarthenshireNoson Wybodaeth

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn cynnal Noson Wybodaeth yn Clwb Cross Hands, 41 Heol Llandeilo, Cross Hands, SA14 6RD. Noson anffurfiol i gwrdd a staff a rhieni maeth a sgwrsio dron baned. Bydd croeso cynnes yn eich disgwyl

Rydym yn gweithio ar ffyrdd diogel o gynnal y noson agored ar Medi 16. Rydym yn ystyried cynnal cyfarfod wyneb yn wyneb ( yn ôl canllawiau cadw pellter cymdeithasol) os bydd rheolau yn caniatau, ac hefyd cynnig sesiynau Skype. Os hoffech ymuno a ni am fwy o wybodaeth, gyrrwch e bost i fostering@carmarthenshire.gov.uk gan gynnwys eich enw a rhif ffon a fe gysylltwn ni a chi i drafod y ffordd orau


Tîm Recriwtio (Maethu)

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am faethu plant a phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Gallwch gysylltu â’n Tîm Recriwtio (Maethu) i gael sgwrs anffurfiol ac er mwyn iddynt ateb unrhyw gwestiynau drwy ffonio 0800 0933 699 neu e-bostiwch: maethu@sirgar.gov.uk

Ty Elwyn, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3AP


thumbnail of Fostering half page
thumbnail of FosteringAD_Cym


Latest News and Events in Carmarthenshire:

Coronavirus and Me – Nation-wide survey

Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Rwyt ti wedi bod yn aros adref i aros yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf. Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd. Mae’r […]

0 comments
L & D Powys Launch 30/01/2020

Lansio’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar ôl cael cymeradwyaeth

Un o ffrydiau gwaith y Fframwaith Maethu Cenedlaethol fu datblygu’r Fframwaith Dysgu a Datblygu ar gyfer Gofalwyr Maeth.    Arweiniodd y Rhwydwaith Maethu ac AFA Cymru y broses o ddatblygu Fframwaith Dysgu a Datblygu.  Cafwyd ymgynghori helaeth â gofalwyr maeth a staff ledled Cymru a wnaeth gyfraniad sylweddol at ddatblygu’r gwaith hwn.    Pwrpas y Fframwaith Dysgu […]

0 comments

20 Rheswm i Faethu yn 2020 – Sir Gaerfyrddin

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020 Mae’r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw’n gydwastad gyda’r galw eang. I gyflawni hyn, heddiw (1 Ionawr 2020) mae Cyngor Sir Gar Carmarthenshire wedi lansio  #20Rheswm, ymgyrch i annog pobl o fewn eu hardal leol i […]

0 comments

Allech chi faethu Jack?

Bachgen 12 oed yw Jack* sy’n gymdeithasol ac yn annwyl gyda synnwyr digrifwch gwych. Mae’r rhai sy’n adnabod Jack yn dda yn ei ddisgrifio fel cariadus, penderfynol, caredig, doniol ac egnïol.  Mae’n mwynhau cerddoriaeth (yn enwedig Elvis!), cartwnau, nofio ac mae wrth ei fodd yn chwarae yn yr awyr agored; a’i hoff le i ymweld […]

0 comments

Rali Stêm

Bydd Tîm Recriwtio Rhienu Maeth Sir Gaerfyrddin ym Mharc Penbre dydd Sadwrn Medi 28 a Sul Medi 29 ar gyfer y Rali Stêm. Galwch i’n gweld ni am sgwrs anffurfiol ac i gwrdd a Cal yr Arth, ein mascot. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yno.

0 comments
Regional Foster launch with cake

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweithio â phlant lleol i greu partneriaeth gref ac, […]

0 comments
Jackie and Marc foster carers

Pam y gwnaethom ddewis maethu i Wasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin

Mae Gwasanaeth Maethu Sir Gaerfyrddin yn recriwtio gofalwyr maeth ar gyfer ein plant ac mae angen y math iawn o bobl arnom a fyddai’n croesawu plentyn i’w cartref. Byddech yn synnu faint o bobl sy’n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau angenrheidiol i ddod yn ofalwyr maeth, ond os oes gennych y gwerthoedd cywir ac […]

0 comments
#changeafuture

Bydd Pythefnos Gofal Maeth 2019 yn digwydd rhwng 13 a 26 Mai

Dyma ymgyrch flynyddol i godi proffil maethu a dangos sut y mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau. I lansio dechrau Pythefnos Maethu, bydd tîm Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru ym Mharc Dinefwr, Llandeilo, rhwng 11.00am a 3.00pm ddydd Sadwrn 11 Mai. #NewidyDyfodol Cofiwch bod modd cwrdd ag aelodau ein tîm maethu yn yr Hwbiau gwahanol o fewn Sir Gâr […]

0 comments

Gofal maeth seibiant

Mae David a Tracey Willard o Fynyddcerrig wedi bod yn darparu gofal maeth seibiant ers 2015. Dyma eu stori. Ar ôl blynyddoedd o gynllunio’n ofalus, fe wnaeth Tracey a minnau ymddeol a symud i Gymru yn 2015 gyda’r gobaith i gael ymlacio a chael bywyd o arddio, DIY a theithio. Fodd bynnag, ar ôl ychydig […]

0 comments

Gofalwyr maeth i frodyr a chwiorydd

Rydym wedi bod yn rhieni maeth i dri o blant ers chwe blynedd bellach. ‘Doedd dim amheuaeth gennym pan ofynnwyd i ni ofalu am y tri gan ein bod yn credu yn gryf mewn pwysigrwydd cadw brodyr a chwiorydd gyda’i gilydd pan na fedrant fyw gyda’u rhieni genedigol. Mae ein plant ein hunain wedi dal […]

0 comments