Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gofalwyr Lleol, Plant Lleol, Gwasanaethau Lleol

Mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfuniad o wasanaethau maethu pedwar awdurdod lleol, sy’n cydweithio â phlant a phobl ifanc leol. Rydym yn fudiad di-elw sy’n cwmpasu Powys, Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Rydym yn darparu cymorth lleol parhaus a hygyrch, yn ogystal â hyfforddiant cyn ac ar ôl cael cymeradwyaeth.


Mae’r dull gweithredu rhanbarthol yn dod â gwasanaethau maethu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd, er budd y rheiny sy’n ymwneud â maethu yn ardal canolbarth a gorllewin Cymru, gan greu partneriaeth gref a gwella deilliannau i blant lleol.

Maethwch gyda’ch Cyngor Lleol

Sir BenfroSir CeredigionSir PowysSir Gaerfyrddin

 
  • Helpwch plant lleol
  • Helpwch nhw i aros yn eu hardal lleol a’u hysgolion lleol
  • Cewch hyfforddiant a chefnogaeth ar garreg eich drws
  • Allwch ymddiried mewn tîm profiadol wrth law i fod gyda chi gam wrth gam
  • Cefnogwch Gwasanaeth Maethu Llywodraeth Leol di-elw
  • Ymunwch a nifer o deuluoedd lleol sydd eisioes yn maethu gyda ni

Allech chi helpu i drawsnewid bywyd plentyn?

Ers imi fod gyda fy nheulu maeth, rwy’n gwneud yn dda yn yr ysgol. Mae fy mywyd wedi newid cymaint. Mae’n teimlo’n dda bod rhywun yn fy nghefnogi. Rwy’n gwybod pwy ydw i nawr.

Gwirio cyflym….

  • Oes gennych chi ystafell wely sbȃr?
  • Amser sbȃr i wario gyda plant?
  • Ydych chi dros 21 mlwydd oed?

Newyddion

Diolch i’n gofalwyr maeth

Newyddion

Animated Regional Foster Bear Mascot

Ffurflen Ar-lein ynghylch Maethu

Mae gennym dîm o Gynghorwyr Maethu cyfeillgar a phrofiadol y gallwch gael sgwrs â nhw, heb unrhyw reidrwydd, er mwyn cael gwybod mwy am fod yn Ofalwr Maeth. Ni fydd unrhyw bwysau arnoch, ac ni fyddwch yn cael eich taer gymell, byddwn ond yn rhoi cyngor a gwybodaeth dda ichi.

Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Oes gennych chi ystafell sbâr yn eich cartref ar gyfer plentyn neu berson ifanc? Rydym yn chwilio am bobl dwymgalon, ofalgar ac ymroddedig sydd eisiau helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yn canolbarth a gorllewin Cymru.

Foster child sitting on pavementAr hyn o bryd, mae nifer o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus i’w maethu. Drwy fod yn ofalwr maeth, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Mae llawer o wahanol fathau o leoliadau gofal maeth ar gael sy’n addas i’ch anghenion a’ch amgylchiadau unigol chi.
Foster family in CarmarthenshireRydym yn chwilio am ofalwyr profiadol a newydd o bob cefndir i drawsnewid bywyd plentyn neu berson ifanc am byth. Ystyrir pob cais. Os oes gennych natur garedig a gofalgar, tosturi at bobl ifanc, ac os ydych yn ymrwymedig ac yn llawn hwyl – rydym eisiau clywed gennych heddiw!
Maethu- Chwalwr Chwedlau

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cydweithredfa o dimoedd mabwysiadu sy’n cynnwys pedwar awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Mae’r dull rhanbarthol hwn yn dod â gwasanaethau mabwysiadu profiadol a llwyddiannus at ei gilydd er budd y rhai sy’n ymwneud â mabwysiadu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru.


Mae Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfuniad o wasanaethau maethu pedwar awdurdod lleol, sy’n cydweithio â phlant a phobl ifanc leol. Rydym yn fudiad di-elw sy’n cwmpasu Powys, Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.

Powys County Council
Pembrokeshire County Council logo
 
Gyngor Sir Gar, Carmarthenshire County Council logo